Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży książek i innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.owcze.com.

Sklep internetowy www.owcze.com jest platformą internetową prowadzoną przez spółkę:
From Warsaw with Love LTD
Company no: 08893657
19 Smith Drive, Liverpool, United Kingdom

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres: ulica, numer budynku lub numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
 2. Adres do zwrotów oraz reklamacji: Koszykowa 1/38, 00-564 Warszawa.
 3. Cennik dostaw: zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów prezentowane na etapie składania zamówienia.
 4. Dane kontaktowe:  owczeinfo@gmail.com.
 5. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu wymieniona w cenniku dostaw. 
 6. Karta towaru: pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym towarze.
 7. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 9. Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2070 ze zm.).
 10. Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Koszyk: lista towarów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
 12. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
 13. Miejsce wydania towaru: adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 14. Moment wydania towaru: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy prezentowana na etapie składania zamówienia.
 16. Polityka prywatności: dokument określający zasady funkcjonowania Polityki prywatności.
 17. Prawo konsumenckie: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.).
 18. Przedmiot umowy: towar i jego dostawa do miejsca wydania towaru.
 19. Punkt odbioru: miejsce wydania towaru nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zawartym w cenniku dostaw.
 20. Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem www.owcze.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć u Sprzedającego zamówienie.
 21. Sprzedający: From Warsaw with Love LTD, Company no: 08893657, 19 Smith Drive, Liverpool, United Kingdom
 22. Termin realizacji: podany na karcie towaru czas, w ciągu którego towar zostanie wysłany do Kupującego.
 23. Towar: minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena / jednostka).
 24. Umowa: umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów albo umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku Klientów.
 25. Wada: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 26. Wada fizyczna: niezgodność towaru z umową
 27. Wada prawna: sytuacja, kiedy sprzedany Kupującemu towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 28. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania towaru i dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. Zapłata za towar jest możliwa za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl będącego własnością PayPro S.A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 6. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 8. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego.
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Kup książkę”;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór metody płatności;
  4. wybór miejsca wydania towaru;
  5. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę ”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty o wartości zamówienia.
 8. Wysłanie towaru następuje w terminie realizacji, a dla zamówień złożonych z wielu towarów – w najdłuższym terminie realizacji z określonych na kartach towarów. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru.
 10. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego – From Warsaw with Love LTD, Company no: 08893657, 19 Smith Drive, Liverpool, United Kingdom

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a także został mu przesłany przez Sprzedającego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Oświadczenie można także skonstruować samodzielnie lub skorzystać z przygotowanego formularza dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres do zwrotów oraz reklamacji.
 7. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą debetową albo kredytową, Sprzedający dokonana zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty debetowej lub kredytowej Konsumenta.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Konsument może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający w terminie do 14 dni wymieni towar wadliwy na wolny od wad.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument jeżeli towar sprzedany ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany towaru na wolny od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w ciągu 14 dni.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć towar wadliwy na adres do zwrotów oraz reklamacji, a jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towarsię znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 14. Jeżeli z powodu wady towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 15. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 16. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 17. Reklamacje są rozpatrywane w czasie do 14 dni.
 18. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: owczeinfo@gmail.com lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.

§6 Postanowienia końcowe 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Konsumenta.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.